O tym, że nie będzie żwirowni w Sarbii zdecydowała ekspertyza hydrogeologiczna, na podstawie której Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówiła dokonania uzgodnień z inwestorem. W tej sytuacji wójt Woropaj nie mógł wydać decyzji pozytywnej dla inwestora, choćby nie wiadomo jak bardzo chciał to zrobić. Udawanie, że wójt brał pod uwagę protesty i zgłoszone przez mieszkanców uwagi mozna włożyć między bajki!

Napisane przez Subbuteo dnia 05.05.2013, 23:30:03


Wizja lokalna była w czwartek. W poniedziałek Komisja Rewizyjna zapozna się z dokumentami dotyczącymi żwirowni w Kunowie. Przypomnijmy, że żwir wydobywany jest tam z większego areału niż wynika to z przyjętego studium. Za wydanie koncesji na to wydobycie odpowiedzialnością obciążają się nawzajem wójt i marszałek wielkopolski. Minister Środowiska umył ręce i postępowania w tej sprawie nie wszczął, choć niby wszczął. Mieszkańcy Kunowa mają dość uciążliwości związanych z wydobyciem żwiru i przejazdami ciężarówek.

Napisane przez Subbuteo dnia 22.03.2013, 19:36:07


http://www.epoznan.pl/sport-news-36899?z=newsletter

Napisane przez Subbuteo dnia 02.12.2012, 15:38:12


Został udostępniony protokół sporządzony podczas zeszłotygodniowego spotkania w urzędzie gminy na temat żwirowni o poranku - dyskusji publicznej w dniu 18 października. Jeśli ktoś nie był, bo akurat był np. w pracy, może
zorientować się o czym była mowa, kto był,  może sprawdzić jak zostały zaprotokołowane wypowiedzi.

Protokół można znaleźć na stronie BIP urzędu gminy Duszniki:
http://bip.duszniki.eu/bip/planowanie-przestrzenne1/2012/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html
 

Napisane przez Subbuteo dnia 25.10.2012, 10:29:50


Gmina Duszniki jak powszechnie wiadomo ma dobrą rękę do inwestorów. Żwirownię Sarbia/Mieściska na ten przykład chce otworzyć firma Marcelin Management sp. z o.o. będąca razem z Lechem Poznań operatorem stadionu przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu. Radni gminni w rozmowach z protestującymi przeciw tej inwestycji mieszkańcami jako jeden z argumentów "za" podają przyszłe wpływy z tytułu żwirowni do budżetu gminy. Ciekawe informacje na temat kondycji finansowej i płatności operatora stadionu w Poznaniu zamieszcza prasa:
http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,12516717,Operator_stadionu_nie_wplacil_kary___Nie_dorzynajmy.html

Czyżby nasi radni i wójt święcie wierzyli w to, że są dla operatora stadionu w Poznaniu bardziej strategicznym partnerem niż Miasto Poznań? A może inwestor obiecał złożenie przyrzeczenia publicznego ( jak w innych kwestiach ), że wszystkie należne z tytułu inwestycji opłaty i podatki będzie wpłacał na czas i w całości?

Pytań nasuwa się wiele. Tylko czy wszystkim?
 

Napisane przez Subbuteo dnia 24.09.2012, 08:38:00


 

Napisane przez Subbuteo dnia 02.09.2012, 13:12:23


Olaboga, co się dzieje w związku z tą żwirownią w Mieściskach? Najpierw odwiedział nas wymieniany jako kandydat na prezesa PZPN Jacek Masiota, a teraz zaszczycić ma nas osobiście Jacek Rutkowski, właściciel Lecha, prezes Amica Wronki, 92. na liście najbogatszych  Wprost.

http://pl.shvoong.com/society-and-news/2023850-100-najbogatszych-polak%C3%B3w-2010-roku/

Ponieważ pojawiają się informacje, że Lech Poznań ma być sprzedany producentowi drutu, spodziewać się możemy jeszcze całej serii interesujących zdarzeń….

http://epoznan.pl/sport-news-33860
Rutkowski_sprzeda_udzialy_w_Lechu


Spotkanie z człowiekiem z listy najbogatszych odbywa się zamiast proponowanego spotkania z mieszkańcami, którego Współna Sprawa (z wyjątkiem radnych Kaźmierowskiego I  nieobecnego Fligera sobie nie życzyła). Możemy zrozumieć, dlaczego go zaproszono. Trudniej nam pojąć, po co przyjeżdża. Czyżby to była żwirownia strategiczna/


 

Napisane przez Subbuteo dnia 17.07.2012, 09:53:41


O czym świadczy wynik głosowania na zebraniu zwołanym przez wójta na wniosek
mieszkańców dla odwołania sołtysa ? Świadczy o tym, że większość sołectwa
Sarbia-Mieściska uważa zarzut złego reprezentowania mieszkańców i utraty
zaufania społecznego dla sołtysa za ważny i przekonujący na tyle, by
pozbawić go mandatu do stania na czele lokalnej społeczności. Mieszkańcy nie
chcą być oszukiwani, manipulowani, niedoinformowani. Czy to dziwne ?
Postawili sprawę jasno : sołectwo to nie prywatny folwark, osobiste poglądy
sołtysa, nie mogą być traktowane jako opinia społeczeństwa. Wygląda na to,
że przysłowiowym gwoździem do tej trumny stał się fakt już opisywany
wcześniej na łamach wikiduszniki
http://www.wikiduszniki.pl/news.php?fn_mode=fullnews&fn_id=228
w postaci pozytywnej opinii dla żwirowni podpisanej przez sołtysa i radę
sołecką z dołączoną listą podpisów zebraną wg klucza znanego jedynie temu
kto ją zebrał.
Podczas zebrania zorganizowanego 20 czerwca br w Mieściskach przez radnego
Maciejewskiego, w obecności innych zaproszonych radnych gminnych sołtys
Pawlaczyk potwierdził publicznie, że zbierał podpisy... na chodnik.
Statut sołectwa przewiduje w przypadku zebrania odwołującego sołtysa i radę
sołecką konieczność wysłuchania tych osób przed rozpoczęciem głosowania.
Taki punkt znalazł się również w programie zebrania w dniu 12 lipca br w
Mieściskach. Niestety sołtys ani słowem nie odniósł się do powodów podanych
jako przyczyny odwołania. Zamiast tego odczytał sprawozdanie z działalności
w bieżącej kadencji - wycieczki, zielone wakacje, wyposażenie świetlicy,
wycinka drzew itp. Jak gdyby nie było żadnego problemu. Lekceważenie i
skłócanie mieszkańców to na pewno nie jest droga do rozwoju żadnego
sołectwa. Czy w tym lustrze przejrzą się też inne sołectwa gminy Duszniki ?
Czas pokaże.

Napisane przez Subbuteo dnia 15.07.2012, 11:59:59


 

 


Ministerstwo Środowiska powinno mieć już dokumenty, o które prosiło Urząd Marszałkowski. Dowiadujemy się także, że wstrzymanie wydobycia przed decyzją Ministerstwa mogłoby nastąpić w razie przekroczenia warunków koncesji. Okazuje się też, że plan ruchu żwirowni Kunowo w terminie 1 czerwca 2012-31 grudnia 2017 r. zatwierdził Okręgowy Urząd Górniczy. To wszystko by się nie zdarzyło, gdyby wójt Gminy Duszniki poinformował Marszałka Województwa Wielkopolskiego, że inwestor planuje wydobycie z większej powierzchni niż dopuszcza to studium uwarunkowań

 

 

 

 

Szanowna Pani Redaktor,

przesyłamy odpowiedzi na Pani pytania, przygotowane przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Uprzejmie informujemy, że cyt. pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 22 czerwca 2012 r. wpłynęło do Departamentu Środowiska 26 czerwca 2012 r. Dokumenty dotyczące sprawy udzielenia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego koncesji na wydobywanie  kruszywa ze złoża „Kunowo CM II  (decyzja znak: DSR.IV.7428.85.2011, z dnia 21 lutego 2012 r.) zostały wysłane do Ministerstwa Środowiska pismem z dnia 4 lipca 2012 r.

Odnosząc się do kwestii wstrzymania wydobycia kruszywa informujemy, że Przedsiębiorca posiada prawomocną ww. decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego udzielającą Przedsiębiorcy koncesji. Wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Ministra Środowiska mogłoby nastąpić tylko w wyniku przekroczenia przez Przedsiębiorcę warunków udzielonej koncesji. Jednocześnie informujemy, że decyzją znak: k 75/0234/0001/12/02216/ZG, z dnia 31 maja 2012 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu zatwierdził plan ruchu zakładu górniczego „Kunowo CM II” na okres: 1 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2017 r.

Z poważaniem

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka
            Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 18

61 – 713 Poznań

Tel. 61 -626 66 72

 

 

From: wikiduszniki.pl [mailto:redakcja@wikiduszniki.pl]
Sent: Wednesday, July 04, 2012 10:24 AM
To: Rzecznik
Subject: Re: zapytanie

 


Zwracam się z pytaniem o stan sprawy związanej z wnioskiem wójta Gminy Duszniki dotyczącego unieważnienia koncesji  Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Kunowo CM II".  Jak się dowiadujemy, formalne wszczęcie postępowania nie jest możliwe ze względu na brak dokumentów, których Urząd Marszalkowski nie dostarczyl, pomimo pisemnego wezwania ze strony Ministerstwa Środowiska, wyslanego 22.06.br..
W związku z tym proszę o odpowiedź, czy dokumentacja zostala już dostarczona do Ministertwa Środowiska oraz czy mozliwe jest wstrzymanie wydobycia kruszywa do czasu rozstrzygnięcia sprawy (jeżeli tak, to w wyniku jakiej procedury). Nadmieniam, ze wydobycie żwiru odbywa się teraz ze znacznie większego arealu niż zezwala na to studium uwarunkowań i jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców

Pozdrawiam, Hanna Szuminska

Napisane przez Subbuteo dnia 09.07.2012, 09:21:54Redakcja wikiduszniki zapytała o losy wysłanego przez wójta Woropaja do Ministerstwa Środowiska pisma. Z odpowiedzi dowiedzielismy się, że wójt wystąpił wprawdzie o unieważnienie koncesji, ale  w sprawie nic się nie dzieje, bo Urząd Marszałkowski nie dostarczył żądanych dokumentów. Znowu trzeba będzie interwniować!


Szanowna Pani,
po konsultacji z naszymi ekspertami z Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, ustaliliśmy, że sprawa dotycząca wydania koncesji na wydobycie żwiru w miejscowości Kunowo, gmina Duszniki jest w toku. Do Ministerstwa Środowiska wpłynął wniosek wójta gminy Duszniki o stwierdzenie nieważności koncesji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2012 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Kunowo CM II".
22 czerwca ministerstwo wystąpiło do marszałka z prośbą o przekazanie akt sprawy, do dziś nie zostały przesłane.
Postępowanie z urzędu nie zostało wszczęte i na tym etapie nie możemy odnieść się do argumentów wniosku.

Pozdrowienia,
Monika Kita

Zespół ds. Komunikacji i Promocji
Biuro Ministra
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: (+48 22) 579 27 67, fax: (+48 22) 579 27 53
e-mail: monika.kita@mos.gov.pl, media@mos.gov.pl

Od: "wikiduszniki.pl" <redakcja@wikiduszniki.pl>
Do: info@mos.gov.pl
Wysłane: środa, 20 czerwiec 2012 10:03:04
Temat: zapytanie o stan sprawy, zwirownia Kunowo, gmina Duszniki

Zwracamy się z prośbą o informację na temat stanu sprawy dotyczącej wydania koncesji na wydobycie żwiru w miejscowości Kunowo, gmina Duszniki. Koncesja ta  zostala wydana na większą powierzchnię niż dopuszcza to obowiązujące studium uwarunkowań. W opinii części radnych stalo się tak w wyniku niedopelnienia obowiązków przez wójta.

Z informacji, którymi dysponujemy wynika, że wójt Gminy Duszniki zwrócil się do Ministra Środowiska o wydanie opinii lub decyzji w tej sprawie. Pomimo wielokrotnych zapytań nie otrzymujemy odpowiedzi z Urzędu Gminy, dlatego zwracamy się do Państwa z prosbą o udzielenie informacji o stanie sprawy

W imieniu redakcji wikiduszniki
Hanna Szuminska

 

PS. Odpowiedż od wójta w koncu otrzymalisny

Napisane przez Subbuteo dnia 03.07.2012, 14:31:58


 

Radni Wspólnej Sprawy - poza radnym Kaźmierowskim i nieobecnym radnym Fligerem - odmówili spotkania z mieszkańcami Mieścisk w sprawie żwirowni. Nie wiadomo, czy Wspólna Sprawa w ogóle przedstawi stanowisko w sprawie konfliktu mieszkańców z inwestorem. Radny Pawlak zaproponował, by dać szansę inwestorowi (przypomnijmy, że inwestor inne rozwiązania przedstawił na sesji Rady Gminy, inne wpisał do raportu środowiskowego). Poparła go radna Martyniec

Napisane przez Subbuteo dnia 26.06.2012, 16:05:27


 

Dokładnie o godzinie 14.00 radny Miron Maciejewski złożył na ręce przewodniczącego Gracjana list protestacyjny przeciwko żwirowni w Miesciskach, do którego załączono podpisy 25O osób. 
 

Napisane przez Subbuteo dnia 26.06.2012, 15:54:33


Sołtys Pawlaczyk przyprowadził na sesję mieszkańca nazwiskiem Osiński, który twierdził, że jego nazwisko znalazło się pod protestem, a on listy nie podpisywał. Osiński publicznie potwierdził, że listy nie podpisał. Podpisała za niego... żona. W tym momencie sołtys Kałek krzyknął: "Jak żona podpisała, to do kogo masz pretensje"

Uwaga
Po obejrzeniu relacji z sesji wydaje się, ze słowa "Jak żona podpisała, to do kogo masz pretensje" mógł wypowiedzieć sołtys Królik

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 26.06.2012, 15:49:34


Kino ? raczej żwirownia - nie dajcie się nabrać

Autor: magdahp 18.04.12, 09:03
 
pomysły kulturalne to tylko efektowne dodatki. pytanie jest źle postawione. należałoby raczej zapytać : jak zarobić NA stadion? jednym z pomysłów jest prawdopodobnie ... otwarcie żwirowni w jednej z podpoznańskich gimn. żart? niestety nie. i to zaraz pod oknami mieszkających tam ludzi. media wiedzą ale milczą. piłka to potęga w poznaniu a EUro 2012 to skarb narodowy... jeśli ktoś ciekawy to trochę wieści znajdzie na www.wikiduszniki.pl

Opinia z forum gazety, nad wyraz trafna

http://forum.gazeta.pl/forum/w,67,135184713,135195083,Kino_raczej_zwirownia_nie_dajcie_sie_nabrac.html

Napisane przez Subbuteo dnia 22.06.2012, 17:29:59


czyli - zamek czeka na otwarcie, czas na klucze

mamy grudzień 2011

Do Urzędu Gminy wpływają opinie społeczeństwa z poparciem dla żwirowni.

dla przypomnienia: w poprzednich scenach dowiedzieliśmy się że:  piłkarze z
Klubu Sportowego Sarbia pod wodzą swego Prezesa Tadeusza Grzesiaka oraz
członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dyskobol z Grzebieniska na czele z
Prezes Lucyną Krajewską popierają pomysł żwirowni firmy Marcelin Management
z Poznania.

czas na ostatni (trzeci) klucz
Chciałoby się powiedzieć - klucz kluczowy. No i jest: opinia Sołtysa
Sarbii/Mieścisk Tomasza Pawlaczyka wraz z Radą Sołecką
Treść opinii to tekst identyczny z tym, który wpłynął jako opinia UKS
Dyskobol Grzebienisko. Dołączona lista podpisów mieszkańców sołectwa nie
jest zaopatrzona w żaden tytuł.  Sołtys Pawlaczyk wtóruje Prezes Krajewskiej
podnosząc następujące zalety żwirowni: tworzenie nowych miejsc pracy
zarobkowej oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy Duszniki.
Podczas zbierania podpisów opuszczono zupełnie domy znajdujące się w Sarbii
Huby ( najbliższe żwirowni zabudowania! ) oraz dużą część Mieścisk
(niewygodną?). Zagadka - to pojawiające się sygnały, że ludzie wprawdzie
podpisali jakąś listę, ale chodziło o wybudowanie chodnika w Mieściskach.

i już z kompletem kluczy czekamy na akt III, w którym dowiemy się jak
Scenarzysta rozegrał otwarcie furtki.
 

Napisane przez Subbuteo dnia 22.06.2012, 11:49:18


 

Żwir w Kunowie wydobywa się na większym obszarze niż dopuszcza to studium. Przed wydaniem koncesji  na wydobycie Urząd Marszałkowski zapytał  wójta o opinię. Wójt Woropaj zapewnia, że opinia byłaby negatywna, ale.... w rzeczywistości w ogóle jej nie było. Brak opinii uznano za akceptację. Koncesję przyznano, żwirownia rozrosła się ponad miarę, a decyzję co robić dalej ma podjąć Ministerstwo Środowiska. Ani wójt, ani jego urzędnik Lubik nie poczuwają się do winy czy odpowiedzialności. 

Napisane przez Subbuteo dnia 31.05.2012, 08:45:23


Jest nowy pomysł na żwirownię – rolnik, którego grunty sąsiadują ze żwirownią, która już w Brzozie była,  też  chciałby kopać żwir. Na ten cel planuje przeznaczyć 6 ha. Czy nasza gmina rzeczywiście niebawem zamieni się w jedną wielką piaskownicę?
 

Napisane przez Subbuteo dnia 30.05.2012, 19:57:48


czyli - zamek czeka na otwarcie, czas na klucze

mamy grudzień 2011
Do Urzędu Gminy wpływają opinie społeczenstwa z poparciem dla żwirowni.

dla przypomnienia: w poprzedniej scenie dowiedzieliśmy się że piłkarze z
Klubu Sportowego Sarbia pod wodzą swego Prezesa Tadeusza Grzesiaka popierają
pomysł żwirowni.

czas na klucz numer dwa a jest nim - opinia Uczniowskiego Klubu Sportowego
Dyskobol z Grzebieniska o żwirowni. UKS Dyskobol istniejący od wielu już lat
przy Szkole Podstawowej w Grzebienisku (obecnie Zespół Szkół po połączeniu z
Gimnazjum w Grzebienisku) kierowany jest przez Prezes Lucynę Krajewską.
Pani Prezes Krajewska w opinii dla żwirowni wydanej "w imieniu mieszkańców
gminy Duszniki" podkreśla szczególnie znaczenie żwirowni dla długofalowego
rozwoju gminy Duszniki ze względu na miejsca pracy zarobkowej dla tychże
mieszkańców gminy, jakie żwirownia ma stworzyć.

I w tej opinii także lokalizacja żwirowni jest określona ogólnikowo "na
nieruchomościach położonych w gminie Duszniki". Pasuje w każdym zakątku
gminy. Lista dołączonych podpisów także nie ma żadnego nagłówka - zupełnie
jak w opinii piłkarzy z Sarbii. Nie ma jasności zatem w jakiej sprawie
podpisujący złożyli swoje podpisy. Na liście podpisów osoby z Grzebieniska,
Sękowa, Dusznik, Sędzinka, Niewierza, Kaźmierza, Szamotuł, Sarbii i Buku. W
poprzedniej sprawie o żwirownię Sarbia/Mieściska w 2008 roku Uczniowski Klub
Sportowy Dyskobol nie opiniował jej pozytywnie.

Pełny tekst opinii UKS Dyskobol można przeczytać tu.

Weryfikacja listy podpisów w oparciu m.in. o stronę internetową Szkoły
Podstawowej w Grzebienisku
http://spgrzebienisko.pl/
pozwala na stwierdzenie, że większość z podpisanych osób to nauczyciele i
inni pracownicy związani z Zespołem Szkół w Grzebienisku oraz ich rodziny.
Pani Prezes UKS Dyskobol zajmuje jednocześnie od lat stanowisko Dyrektora -
najpierw Szkoły Podstawowej, obecnie Zespołu Szkół w Grzebienisku.

Napisane przez Subbuteo dnia 07.05.2012, 00:08:45


Mieszkańcy Grodziszczka mają już serdecznie dość samochodów  ze żwirem przejeżdżających przez wieś po zamknięciu dla ciężkiego transportu  drogi w Grzebienisku. Po interwencji w Urzędzie Gminy sekretarz Pieprzyk uznał, że sprawa jest załatwiona i nie ma żadnego problemu. Sekretarzu, jak sprawa jest załatwiona, skoro zamiast znaków ograniczających tonaż stoją znaki ograniczające prędkość?! Sprawą zajął się soltys, który zebrał podpisy mieszkańców i zawiózł do Starostwa Powiatowego wraz z wnioskiem o zakaz ruchu pojazdów wielkogabarytowych. Sprawa się ślimaczy, a problem rośnie, bo żwirowni ma przybyć. Dlatego też mieszkańcy Grodziszczka podpisali protest przeciwko otwieraniu dalszych kopalni kruszywa - w żadnym z odwiedzonych  domów nie odmówiono podpisania protestu.

Napisane przez Subbuteo dnia 20.04.2012, 07:54:46


W Niewierzu nie chcieli dużo za poparcie żwirowni: Żwirpol ma wykonać ogrodzenie z siatki wzdłuż boiska sportowego od strony ogródków działkowych, zrobić chodnik lub parking (albo chodnik i parking w jednym) z kostki brukowej przy ul. Długiej naprzeciw świetlicy i wysupłać bliżej nieokreśloną “kwotą pieniężną” na imprezy dla dzieci typu Jasełka lub Dzień Dziecka. Mieszkańcy Niewierza wiedzą już zapewne, czy impreza typu Jasełka się odbyła i czy była udana. Impreza typu Dzień Dziecka przed nami… Po realizacji inwestycji mieszkańcy będą mogli zapewne liczyć na innego rodzaju  atrakcje.
Redakcji wikiduszniki w zawartym porozumieniu  inwestora z Radą Sołecką najbardziej podobał się jednak zapis, że firma kopiąca żwir “nie będzie korzystać z naszych dróg do transportu, a w szczególności ul. Leśnej i Długiej w kierunku Dusznik i odwrotnie”. Czy nasze drogi to ulice Niewierza? Zapewne. Drogi gminne  są nasze? Nasze. A powiatowe? Jak najbardziej. Drogi krajowe też. A więc jak wyjedzie ten żwir? Wyleci helikopterem?!


 

Napisane przez Subbuteo dnia 19.04.2012, 12:53:10


<< Poprzednia strona 1 2 Następna strona>>