Po tym, jak opublikowaliśmy na wiki, co będzie na sesji, projekty uchwał pojawiły się na stronie gminy. Normalka. Okazuje się, że nasza gmina finansuje dojazdy do Pniew z podwójnym zapałem: w punkcie 2 i punkcie 5. 

 

 

UCHWAŁA NR / /2019

RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 30 lipca 2019 r.

 

w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Duszniki udziela Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Duszniki na współfinansowanie przez Powiat Szamotulski w okresie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich przez Powiat Szamotulski na autobusowych liniach komunikacyjnych:

  1. łączących miejscowości Gminy Duszniki z Poznaniem na odcinkach na terenie gminy Duszniki,

  2. łączących miejscowości Gminy Duszniki z Pniewami na odcinkach na terenie gminy Duszniki,

  3. łączących miejscowości Gminy Duszniki z Nowym Tomyślem na odcinkach na terenie gminy Duszniki,

  4. łączących miejscowości Gminy Duszniki z Szamotułami na odcinkach na terenie gminy Duszniki,

  5. łączących miejscowości gminy Duszniki z Pniewami na odcinkach na terenie gminy Duszniki.

 

 

 

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona Powiatowi Szamotulskiemu :

  1. w roku 2019 – w wysokości do 100 00,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

  2. w roku 2020 – w wysokości do 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Duszniki a Powiatem Szamotulskim.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Napisane przez: Subbuteo dnia 29.07.2019, 09:59:04

Komentarze:

Brak komentarzy.


<<< Poprzednia 1 Następna >>>Dodaj komentarz
Imię
e-mail (opcjonalnie)
Zapamiętaj mnie
Treść komentarza:
Zostało znaków