DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW RKS WILCZYNA

 

Informujemy, że dnia 6 lipca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Wilczynie w godzinach 15.00 – 22.00 odbędzie się referendum w sprawie sprzedaży majątku kombinatu. Organizatorem głosowania są członkowie RKS, reprezentowani przez Zygmunta Bartkowiaka, Bogusławę Głuszak, Janusza Śrona, Leszka Halasza, Rafała Wolkiewicza oraz Karolinę Ptaszyńską. Regulamin głosowania znajduje się poniżej. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są tylko członkowie RKS lub osoby przez nie pisemnie upoważnione. Karty do głosowania wydawane będą na podstawie listy członków i oznakowane, a ich wydanie pokwitowane. Głosowanie będzie tajne.

 

Regulamin głosowania nad sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości

i podziałem środków uzyskanych ze sprzedaży pomiędzy wszystkich członków

 1. Celem głosowania jest uzyskanie stanowiska członków RKS im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie na temat sprzedaży majątku RKS Wilczyna w całości oraz podziału środków z jego sprzedaży pomiędzy wszystkich członków Spółdzielni.

 2. Organizatorami głosowania są członkowie RKS, reprezentowani przez Zygmunta Bartkowiaka, Bogusławę Głuszak, Janusza Śrona, Leszka Halasza, Rafała Wolkiewicza oraz Karolinę Ptaszyńską.

 3. Głosowanie odbędzie się dnia 6 lipca 2019 r. w godzinach od 15.00 do 22.00 w świetlicy wiejskiej w Wilczynie.

 4. Informację o głosowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie RKS na 3 dni przed głosowaniem.

 5. Uprawnionymi do udziału w głosowaniu są wyłącznie członkowie RKS lub osoby przez nie upoważnione na piśmie.

 6. Jeżeli w głosowaniu bierze udział pełnomocnik, musi przedłożyć oryginał pełnomocnictwa i okazać dowód tożsamości z numerem PESEL.

 7. Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania.

 8. Karta do głosowania zawiera pytanie: Czy jest Pan/Pani za sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości oraz podziału środków z jego sprzedaży pomiędzy wszystkich członków Spółdzielni? oraz dwa kwadraty TAK, jestem za sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości oraz podziałem środków z jego sprzedaży pomiędzy wszystkich członków Spółdzielni oraz NIE, nie jestem za sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości oraz podziałem środków z jego sprzedaży pomiędzy wszystkich członków Spółdzielni .

 9. Zakreślenie kwadratu TAK oznacza głosowanie za sprzedażą, zakreślenie kwadratu NIE głosowanie przeciwko sprzedaży.

 10. Karty do głosowania są opieczętowane, a ich ilość odpowiada liczbie członków RKS Wilczyna.

 11. Karty wydawane są przez komisję wyborczą, a ich wydanie kwitowane jest podpisem na liście członków.

 12. Komisję wyborcza tworzą członkowie RKS Wilczyna, którzy zgłoszą się do organizatorów głosowania wskazanych w punkcie 3 najpóźniej do dnia poprzedzającego głosowanie tj. do dnia 5 lipca 2019 r. do godziny 15.00 oraz zjawią się najpóźniej o godzinie 14.45 w miejscu przeprowadzania głosowania wskazanego w punkcie 3. Maksymalna ilość członków komisji jest równa ilości członków RKS Wilczyna.

 13. Prawidłowość przebiegu głosowania nadzoruje Komisja wyborcza wskazana w punkcie 13, która wybiera ze swojego grona Sekretarza oraz Przewodniczącego a także radca prawny Agata Pilch-Wojcieszek – pełnomocnik większości Spółdzielców oraz Komisja Rewizyjna i Zarząd, o ile wyrażą taką wolę.

 14. Sekretarz oraz Przewodniczący z głosowania sporządzają protokół.

 15. Pod protokołem podpisują się wszyscy członkowie Komisji wyborczej oraz pozostałe osoby nadzorujące wskazane w punkcie 13.

 16. Członkowie Komisji wyborczej sprawdzają i zabezpieczają urnę oraz zapewniają warunki do tajnego głosowania.

 17. Urna znajduje się w widocznym miejscu.

 18. Członkowie Spółdzielni mogą obserwować głosowanie, o ile nie przeszkadza to w jego przebiegu i nie narusza tajności głosowania.

 19. Komisja liczy głosy, sporządza protokół i wywiesza go na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie RKS.

Napisane przez: Subbuteo dnia 02.07.2019, 14:35:30

Komentarze:

Brak komentarzy.


<<< Poprzednia 1 Następna >>>Dodaj komentarz
Imię
e-mail (opcjonalnie)
Zapamiętaj mnie
Treść komentarza:
Zostało znaków