Prawidłowo powołana i działająca rada rodziców jest całkowicie niezależna od dyrekcji szkoły i nauczycieli. Jej praca i przyznane kompetencje mogą stanowić natomiast znakomite narzędzie do wpływania na politykę oświatową
szkoły, organów prowadzących oraz organów nadzoru pedagogicznego - zgodnie z oczekiwaniami wszystkich rodziców. Po zmianie ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2007r. uprawnienia rodziców w szkołach są równorzędne do tych jakie mają dyrektorzy i
nauczyciele. Mogą ingerować w sprawy finansowe, wychowawcze, a nawet personalne. Rodzice przez swych reprezentantów mogą występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Tak to wygląda ogólnie, a o szczegółach poniżej. Dziękujemy za nadesłane kompendium wiedzy na temat funkcjonowania rad rodziców. Autor opracowanie chce pozostać anonimowy.
 
 
DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW
 
PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH.
Wprowadzenie
Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców gwarantuje rodzicom w Europie prawo do bycia
otaczanymi szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców
młodzieży, które powinno się przejawiać w poszanowaniu ich rodzicielskiej roli
i wynikających z niej obowiązków. Karta gwarantuje rodzicom prawo oczekiwania od społeczeństwa
i osób zaangażowanych w edukację wsparcia w swych wysiłkach wychowawczych, a także wpływ na
politykę oświatową realizowaną w szkołach, w tym poprzez swoich reprezentantów skupionych
w organizacjach tworzonych na wszystkich poziomach.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty i innych ustaw dokonana ustawą z dnia 11.04.2007r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r. Nr 80,
poz. 542) ma na celu podniesienie rangi i zwiększenie roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły.
Przepisy znowelizowanej ustawy, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2007 r., zwiększyły
kompetencje rad rodziców w szkołach publicznych prowadzonych przez organ władzy publicznej oraz
wprowadziły obligatoryjność funkcjonowania rady rodziców w szkołach i placówkach publicznych.
Dotychczas w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.- Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) był jedynie zapis, że w szkole i placówce może działać rada rodziców.
Bardzo ważną zmianą jest także obowiązek powoływania rady rodziców w każdym roku
szkolnym na nowo. Ustawodawca zapewnił, że rada rodziców, złożona z reprezentantów wszystkich
klas, ma m.in. uprawnienia do uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu
wychowawczego i programu profilaktyki oraz opiniowania projektu planu finansowego składanego
przez dyrektora szkoły. Jednocześnie rodzice będą mieli wpływ na decyzje dotyczące działalności
stowarzyszeń i organizacji społecznych na terenie szkoły, prawo do współdecydowania o formie
jednolitego stroju dla uczniów i możliwość wyrażania opinii o pracy nauczycieli.
Wprowadzając zasadę corocznego wyboru rady rodziców ustawa definiuje jej kadencję, a poprzez
sposób wyboru (tajny) przyczynia się do demokratyzacji tego obszaru życia szkolnego. Precyzyjnie
określa przedstawicielstwo rodziców w radzie, jak również prawa wyborcze.
Rada może też gromadzić fundusze w celu wspierania statutowej działalności i występować do
odpowiednich organów w sprawach dotyczących wszystkich spraw szkoły. Ustawa pozostawia wiele
swobody w zakresie działalności rady, jej zadań i obowiązków.
Czym jest rada rodziców?
Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów
danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:
 z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
 z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na
zajęcia pozalekcyjne,
 z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.
Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny
organ szkoły. Oznacza to, że:
!!! rada rodziców musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady
pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, co powinno przejawiać się przede wszystkim
w sposobie wybierania jej członków,
 struktura organizacyjna rady, sposób jej pracy i podejmowania decyzji powinny zapewnić jej
niezbędną operatywność,
 konieczne jest bieżące przekazywanie informacji ogółowi rodziców o prowadzonych przez
radę działaniach,
 
2
 
 rada musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać.
Kompetencje rady rodziców
Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:
 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia
2007 r.
- art. 22a ust. 2b (wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania
przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)
- art. 22a ust. 2g (wnioskowanie zmian w odpowiednio zestawie programów wychowania
przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania, a także szkolnym zestawie
podręczników),
- art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2 (udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej
powołanej w celu wyboru dyrektora),
- art. 56 ust. 2 (opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne
organizacje),
- art. 54 (kompetencje rady rodziców),
- art. 64a ust. 2, 3 i 4 (kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na
terenie szkoły);
 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,
w szczególności:
- art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,
- art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat
oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.
Uprawnienia
!!! Rodzice mają prawo do tworzenia demokratycznych i niezależnych od władz szkolnych
reprezentacji rodzicielskich, czyli rad rodziców.
Rada rodziców ma prawo do:
 suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji - oznacza to, że nikt z władz szkoły
(dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani na strukturę,
 gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania
ich zgodnie z własną wolą,
 występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych:
- z jakością nauczania (np. starania o certyfikat ISO),
- z wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. Zielonych szkół),
- z finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie pieniędzy na kółka
zainteresowań),
- z bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).
Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły
i program profilaktyki. Program wychowawczy obejmuje:
1. zadania wychowawców klas,
2. treści wychowawcze zawarte w statucie i regulaminie szkolnym,
3. zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim.
Program profilaktyki ma na celu:
1. rozwijanie zainteresowań uczniów (np. tworzenie kółek zainteresowań),
2. przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (np. pomoc dzieciom z rodzin patologicznych,
współpraca z ośrodkami wychowawczymi),
3. zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,
4. zapobieganie uzależnieniom uczniów.
Uwaga!
Jeśli program wychowawczy i program profilaktyki nie zostaną uchwalone, wówczas są ustalane przez
dyrektora szkoły w uzgodnieniu z kuratorem oświaty i obowiązują do czasu ich uchwalenia przez radę
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 
3
 
Rada rodziców opiniuje:
 program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, przy czym ostateczna decyzja
w tej sprawie należy do dyrektora,
 opiniuje szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, jednak ostateczna decyzja
należy do rady pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę,
Rada rodziców może także opiniować wzór jednolitego stroju (obligatoryjnego w szkołach
podstawowych i gimnazjach) noszonego przez uczniów na terenie szkoły, jednak ostateczna decyzja
należy do dyrektora. W szkołach ponadgimnazjalnych dyrektor może, po zasięgnięciu opinii Rady
rodziców, wprowadzić obowiązek noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły.
Rada rodziców decyduje o tym, czy dyrektor wyrazi zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń bądź
organizacji pozaszkolnych takich, jak np.:
ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego),
ZHR (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej),
PCK (Polski Czerwony Krzyż),
LOP (Liga Ochrony Przyrody).  
Ważne jest to, że rada rodziców ma prawo zakazania wstępu na teren szkoły organizacjom,
które mogą mieć zgubny wpływ na rozwój dzieci. Przykładami takich organizacji mogą być: sekty
czy też organizacje negujące wartości preferowane przez rodziców.
Obowiązki
Rada rodziców ma obowiązek:
 gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny,
przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:
 Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ rady rodziców),
 Regionalną Izbę Obrachunkową,
 Urząd Skarbowy.
 dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady rodziców,
co wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie może odbywać się w inny sposób,
 stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji,
które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,
 działania w sposób przejrzysty - ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych
przez radę działaniach; koniecznością jest również systematyczne rozliczanie się
z wykorzystanych środków finansowych; dobrą praktyką jest przedstawianie rodzicom
dokładnych rozliczeń przychodów i wydatków,
Powołanie rady rodziców
Według nowych przepisów w skład rad rodziców wchodzą:
 w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach
przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
Uwaga!
Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przedszkola
zaliczane są do szkół)
 w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców wychowanków danej placówki,
 w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach
przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.
 
4
 
Począwszy od roku szkolnego 2008/2009, rady rodziców będą powoływane już na podstawie
regulaminu opracowanego przez nowo wybrane w roku szkolnym 2007/2008 rady rodziców. W roku
szkolnym 2007/2008 będzie to regulamin ustalony przez dotychczas działającą radę rodziców,
ewentualnie wobec jej braku przez radę pedagogiczną.
O pomoc w zorganizowaniu zebrań z rodzicami i poinformowanie ich o trybie procedowania można
poprosić nauczycieli (wychowawców klas) lub czynności te może podjąć także jeden
z rodziców.
Na zebraniu klasowym powołanym w celu wyboru przedstawiciela do rady rodziców należy:
 wybrać przewodniczącego i sekretarza obrad (głosowanie jawne),
 przyjąć porządek obrad.
Uwaga!
- od tego momentu rodzice powinni obradować sami, bez udziału wychowawcy klasy,
co zapewni im swobodę dyskusji i nieskrępowane wyrażanie opinii.
 zatwierdzić na wniosek przewodniczącego, regulamin zebrania oraz wybrać komisję
skrutacyjną,
 przeprowadzić wybór reprezentanta do rady rodziców zgodnie z uchwalonym
regulaminem wyboru członków rady rodziców (w roku szkolnym 2007/2008 będzie
to regulamin ustalony przez dotychczas działającą radę rodziców, ewentualnie wobec jej
braku przez radę pedagogiczną; w roku szkolnym 2008/2009 wybory odbędą się już na
podstawie regulaminu ustalonego przez nowo powołaną radę rodziców).
Uwaga!
Przeprowadzenie wyboru przedstawiciela do rady rodziców może nastąpić wyłącznie
w głosowaniu tajnym !
W celu prawidłowego i sprawnego funkcjonowania rady oraz zapewnienia prawidłowego
podejmowania uchwał, na pierwszym zebraniu nowopowołanej rady, należy:
 wybrać przewodniczącego i sekretarza zebrania (w głosowaniu jawnym),
 przyjąć regulamin i porządek obrad (przygotowany wcześniej przez grupę występującą
z inicjatywą utworzenia rady rodziców, z uwzględnieniem trybu wyboru członków Prezydium
rady rodziców (tj. organu kierowniczego) i Komisji Rewizyjnej (tj. organu kontroli finansów
i gospodarki rady) – tryb tajny lub jawny),
 określić liczebność Prezydium rady rodziców i jej Komisji Rewizyjnej poprzez głosowanie
jawne,
 powołać komisję skrutacyjną,
 zgłosić kandydatów do Prezydium rady rodziców i Komisji Rewizyjnej,
 przeprowadzić wybór do Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej RR,
(podczas głosowania na członków Prezydium wybiera się przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika)
 powołać grupę członków RR w celu opracowania regulaminu rady rodziców (powołania tego
może dokonać cała RR lub jej Prezydium),
 podjąć uchwałę w sprawie opiniowania projektu regulaminu rady rodziców
(czy w formie uchwały, czy akceptacji każdego z członków),
 opracować projekt regulaminu zebrań i projektów uchwał niezbędnych do ich prawidłowego
przeprowadzenia (w tym celu można posiłkować się dotychczas obowiązującym regulaminem
rady rodziców oraz statutem szkoły)
Członkowie rady rodziców, a zwłaszcza osoby zasiadające w Prezydium i Komisji Rewizyjnej, powinni
dobrze zapoznać się ze statutem szkoły, regulaminem pracy rady pedagogicznej oraz
 
5
 
wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Znając te dokumenty mogą skutecznie i sprawnie działać,
a także uniknąć ewentualnych nieporozumień z władzami szkoły.
Regulamin rady rodziców.
Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który jest swoistą
"konstytucją" organu przedstawicielskiego rodziców.
Regulamin rady rodziców jest dokumentem, wyznaczającym cele, zadania i organizację rady,
a zatem powinien on być napisany w sposób staranny i uwzględniający specyfikę danej szkoły, przy
wzięciu pod uwagę dokumentów szkolnych a zwłaszcza statutu szkoły.
Twórców treści regulaminu, wyznacza Prezydium rady rodziców na pierwszych obradach.
Gotowy regulamin jest przedstawiany całej Radzie na następnym posiedzeniu, kiedy to następuje jego
wspólne omówienie i dokonanie ewentualnych poprawek. Następnie rada poprzez jawne głosowanie
przyjmuje uchwałę zatwierdzającą regulamin.
Uwaga!
Zależy podkreślić, że regulamin rady rodziców jest bardzo ważnym aktem. Na nim opiera się cała
działalność rady rodziców, od jego przestrzegania i prawidłowego sformułowania niejednokrotnie
może zależeć także ważność uchwał rady rodziców, a od nich z kolei ważne sprawy szkoły i sytuacja
dzieci.
Właściwie skonstruowany regulamin winien regulować następujące kwestie:
 cele i zadania rady rodziców,
 opis struktury i zasad wyborów rady oraz jej organów wewnętrznych
(w szczególności: jaki jest tryb i sposób wyboru członków rady, w jaki sposób się ich odwołuje,
jaki jest tryb i sposób wyboru członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej, jaki jest skład
Prezydium, jakie są zasady podejmowania decyzji i sposób zwoływania posiedzeń rady),
 kompetencje i zasady działania rady oraz jej organów wewnętrznych,
 zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszu rady
(w szczególności: źródła funduszy rady, sposób ich wydatkowania, kto może składać wnioski
o przyznanie środków z funduszu rady, zasady prowadzenia preliminarza),
 zasady dokonywania zmian w Regulaminie.
W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów do rady rodziców wskazane jest jak najszybsze
uchwalenie w regulaminie kwestii regulujących wybory rady rodziców, a w tym celu należy:
 ustalić terminy zebrań klasowych, na których nastąpi wybór reprezentanta do rady rodziców,
 ustalić termin pierwszego w roku szkolnym zebrania rady rodziców,
 podjąć uchwałę dotyczącą trybu wyboru przedstawicieli do rady rodziców w kolejnych latach
(uchwałą tą mogą być regulowane wszystkie kwestie za wyjątkiem tajności głosowania, gdyż
tajne głosowanie jest obligatoryjne).
W regulaminie koniecznie należy uwzględnić sytuacje, w których rada rodziców (w myśl przywołanych
przepisów) wywiera wpływ na sprawy szkoły. Muszą w nim koniecznie zostać uregulowane takie
kwestie, jak:
 tryb wyboru przedstawicieli rodziców do składu komisji konkursowej powoływanej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły,
 tryb wydawania opinii przewidzianych w przepisach ustawy o systemie oświaty i Karty
Nauczyciela.
Niezależnie od powyższego należy również pamiętać, iż w szkole oprócz rady rodziców działają
również rady oddziałowe, których zadaniem jest przede wszystkim realizacja zadań w ramach danego
oddziału. Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w radzie rodziców.
 
6
 
Rada Oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami
do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów, współdziała również
z przewodniczącym rady rodziców i prezydium RR w celu wykonania zadań o charakterze
ogólnoszkolnym, a jej pracami kieruje przewodniczący.
 
Podsumowanie
!!! Prawidłowo powołana i działająca rada rodziców jest całkowicie niezależna
od dyrekcji szkoły i nauczycieli. Jej praca i przyznane kompetencje mogą
stanowić natomiast znakomite narzędzie do wpływania na politykę oświatową
szkoły, organów prowadzących oraz organów nadzoru pedagogicznego -
zgodnie z oczekiwaniami wszystkich rodziców.
Po zmianie ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2007r. uprawnienia
rodziców w szkołach są równorzędne do tych jakie mają dyrektorzy i
nauczyciele. Mogą ingerować w sprawy finansowe, wychowawcze, a nawet
personalne. Rodzice przez swych reprezentantów mogą występować
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Z wnioskami i opiniami mogą występować do dyrektora szkoły, rady szkoły,
samorządu uczniowskiego, organu prowadzącego szkołę oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
Nie ulega wątpliwości, że po nowelizacji ustawy o systemie oświaty w ręce
rodziców złożono współodpowiedzialność za edukację dzieci, ale też
wyposażono ich we wszystkie niezbędne narzędzia do skutecznego
realizowania ich wpływu na edukację.
 
Pomocne linki do stron internetowych zawierających:
a) materiały dot. tworzenia i działania rad rodziców – http://www.fundacjarodziceszkole.org.pl/;
http://radarodzicow.codn.edu.pl (kurs internetowy – „Rada Rodziców w szkole Twojego
dziecka”); http://rada-rodzicow.codn.edu.pl (kurs internetowy „Rada Rodziców – większy
wpływ na życie szkoły”);
b) materiały dotyczące tworzenia stowarzyszeń wspierających funkcjonowanie szkół publicznych
– www.fio.org.pl.
 
 
 
 

Napisane przez: Subbuteo dnia 27.01.2018, 21:25:09

Komentarze:Dodany przez Rodzic 2, dnia 28.01.2018, 23:11:00

Na stronie szkoły podstawowej widnieje informacja że dnia 24.01.2018 o godz. 18 miało odbyć się zebranie podsumowujące 1 półrocze które się nie odbyło. 19.01.2018 Pani dyrektor poinformowała ale nie było mowy o zebraniu z dyrektorem. Podobno od środy Pani dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim!!! Czyżby 19.01.2018 wiedziała że w środę 24.01.2018 się rozchoruje. Pierwszy raz od kilku lat nie było zebrania z dyrektorem szkoły!Dodany przez do obiektywny, dnia 28.01.2018, 22:23:31

TO JA SIE KURNA PYTAM NA KOGO KONCIE BYŁY PIENIĄDZE Z PZU iKIERMASZU ZANIM ZNALAZŁY SIE NA KONCIE RADY RODZICÓW !!!Dodany przez Do obiektywny, dnia 28.01.2018, 20:13:13

Proponuję czytanie tekstu ze zrozumieniem. Nikt nigdzie nie napisał że pieniądze z Rady Rodziców były na koncie Pani dyrektor. Od wielu lat Rada rodziców szkoły podstawowej ma konto w banku którym dysponuję skarbnik.Dodany przez obiektywny, dnia 28.01.2018, 15:54:04

Jeśli zatem pieniądze Rady Rodziców były na koncie pani dyrektor, to czy to aby
niejest przywłaszczenie cudzych pieniędzy? Ciekawe jak rozliczała pieniądze chociażby z prowizji w poprzednich latach, może warto to sprawdzić?Dodany przez absolwent, dnia 28.01.2018, 13:06:12

Powiem Wam wszystkim tak: wójt jest organem kierującym szkołą. Jaki Wójt, taka szkoła :) porządek nie tylko w szkole, ale w całej gminie może zaprowadzić TYLKO ktoś doświadczony. Taką osobą jest z całą pewnością Adam Woropaj
#AdamWracaj!Dodany przez Rodzic, dnia 28.01.2018, 12:27:44

Nigdy w zyciu dyrektor nie powinien dysponiwac kontem rady ridzicow. Jezeli jest potrzeba dolozenia srodkow np do nagrod konkursowych dla uczniow to jedynie rada podczas zebrania glosuje i decyduje o przekazaniu srodkow, co jest odnotowane w protokole. Skandal co sie dzieje w dusznikach, choc mnie ba dziej martwi przyzwolenie na wrzaski i eza panie dziecmi przez nauczycieliDodany przez Obserwator, dnia 28.01.2018, 11:41:54

I co na to osoby, które twierdziły, że kontem Rady Rodziców powinna dysponować dyrektor szkoły? Nie wstyd wam? Lizusostwo wśród rodziców bywa jeszcze bardziej odrażające niż wśród uczniów.Dodany przez Gimbaza , dnia 28.01.2018, 11:37:58

To, że rodzice chcą się angażować i tworzyć aktywną i prawdziwie niezależną Radę Rodziców zasługuje na uznanie, nie na krytykę. Popieram rodziców, którzy korzystają ze swoich praw. Koniec z dyktaurą dyrekcji!!!Dodany przez Taka prawda zgadzam sie , dnia 28.01.2018, 10:56:49

Pani szanowna Dyrektor wybrała swoją nową radę żeby bronić swojego tyłka TAKA Prawda!!! Psuje tylko reputację tej szkoły!!!Dodany przez Taka prawda, dnia 28.01.2018, 10:10:58

No i wszystko jasne. Przywieziona w teczce przez wójta Bogusia dyrektorka mąci przy pomocy wyselekcjonowanych rodziców<<< Poprzednia 1 Następna >>>Dodaj komentarz
Imię
e-mail (opcjonalnie)
Zapamiętaj mnie
Treść komentarza:
Zostało znaków
CAPTCHA
CAPTCHA (przepisz kod z obrazka powyżej)